Правила и условия за ползване

Общи условия, приложими за клиенти на Friends.restaurant
Настоящите общи условия са приложими за потребители при ползване на интернет страницата на ресторант Friends Restaurant.

1. Дефиниции
Оферта: са всички стоки, ястия, напитки и услуги, предоставяни от ресторант Friends Restaurant, предлагани чрез интернет платформата.

Поръчка: представлява последователност от действия, извършени чрез интернет платформата от краен потребител, насочени към избрани от потребителя стоки и/или услуги, които да бъдат предоставени отресторант Friends Restaurant.

Клиент: е физическо или юридическо лице, което използва услугите на ресторант Friends Restaurant чрез интернет платформата.

Договор: е споразумението между Клиент и ресторант Friends Restaurant относно Поръчка, доставка или получаване на място, на заявените от Клиента стоки и/или услуги чрез интернет платформата.

Платформа: е интернет страницата https://www.friends.restaurant/ , ведно с всички достъпни чрез нея инструменти, приложения за мобилни устройства и други, чрез които на Клиента се предоставя възможността да ползва услугите на ресторант Friends Restaurant.

Ресторант: е организация /юридическо лице, регистрирано по действащото законодателство на Република България/, която приготвя и предлага ястия, храни, напитки и други, на крайни клиенти, като за предоставяне на стоките и/или услугите е необходимо използването на интернет платформата за сключване на договор и плащане по него.

Информация за Ресторанта: са всички данни за организацията /юридическото лице/ , точки за контакт, обща информация, меню /всички топли и студени ястия, храни, гарнитури, напитки и други/, цени с включен Данък Добавена Стойност за всеки продукт, фирмен логотип, графични изображения, възможности, цени и минимани суми за поръчка и за доставка.

Услуга: представлява дейността, която се предоставя на Клиент от ресторант Friends Restaurant, която включва цялата последователност от стъпки от публикуване на Оферта, през сключване на Договор, заплащане на избраните стоки и/или услуги от страна на Клиента в полза на организацията, и приключва с предаване на Поръчката в полза на Клиента на посочения от него адрес или в избрания от него ресторант от ресторант Friends Restaurant.

2. Идентификация на www.friends.restaurant
Friends Restaurantе част от групата на ресторанти Friends Restaurant.

Адрес за кореспонденция с ресторанти Friends Restaurant е: бул. „България“ 28, Кюстендил

3. Приложимост
Настоящите Общи условия са приложими само за услугите, предоставяни чрез интернет платформата. Според типа доставка /до адрес или в избран търговски обект – ресторант/ допълнително се прилагат и Общите условия, приложими за Ресторанти.

Чрез подаването на Поръчка, Клиентът сключва Договор с Ресторанта за доставка на избраната от него стока и/или услуга. Клиентът е обвързан с Поръчката след нейното подаване. Отмяна на поръчка не се допуска.

4. Оферта
Интернет платформата публикува Оферти от името на ресторант Friends Restaurant. В приготвяните храни е възможно да се съдържат съставки и/или добавки, които могат да предизвикат алергии и непоносимост. Ако Клиентът е алергичен към определени храни се препоръчва да прегледа съставките и евентуалното съдържание на алергени в продуктът, който възнамерява да поръча.

Ресторант Friends Restaurant не носят отговорност за временна/постоянна недостъпност на Платформата.

5. Договор
Договорът влиза в сила от момента, в който Клиентът завърши Поръчката, като избере върху бутона “Поръчай” по време на процеса на подаване на Поръчка чрез Платформата.

След получаване на поръчка, Платформата ще я потвърди на Клиента по електронен път.

Договорът може да бъде изпълнен от ресторант Friends Restaurant, само ако Клиентът предостави точна и пълна информация за контакт и адрес, при подаване на Поръчката. Клиентът е длъжен незабавно да докладва за евентуални неточности в данните за плащане, посочени или предоставени чрез Платформата.

След като подаде Поръчката, Клиентът трябва да бъде на разположение за контакт по телефона или по електронната поща (посочени при подаването на Поръчката) във връзка с информация за състоянието на Поръчката.

Ако Клиентът избере Поръчката да му бъде доставена, той трябва да присъства на посочения от него адрес за доставка, за да получи своята Поръчка.

Ако Клиентът избере да получи Поръчката на място, той трябва да се яви в избраното време на мястото за получаване на Поръчки на Ресторанта, посочено в писмо или текстово съобщение за потвърждаване, или в платформата при поръчка.

Ако Поръчката включва продукти, със съдържание на алкохол, представителя на ресторант Friends Restaurant може да поиска от Клиента да удостовери самоличността си. Ако Клиентът не може адекватно да удостовери самоличността си, или не отговаря на минималните възрастови изисквания, Ресторантът ще откаже да осъществи доставка на избраните продукти на Клиента. В такъв случай на Клиента може да бъде начислена допълнителна такса.

6. Прекратяване на Договора и отмяна на Поръчката
Предвид факта, че предлаганите продукти са бързо-развалящи се, Клиентът няма право да анулира своята поръчка.

Ресторантът има право да анулира Поръчката ако Клиентът е предоставил грешен/неработещ телефонен номер или друга информация за контакт или в случай на форсмажорни обстоятелства.

Ако Клиентът подаде Поръчка като предостави неверни данни за контакт, не плати или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката, или по друг начин не изпълни задълженията си по Договора, Организацията има право да откаже бъдещи Поръчки от Клиента.

Платформата има право да отказва Поръчки, ако има съмнения относно точността или автентичността на Поръчката или данните за контакт. Ако Платформата анулира вече платена Поръчка, платената сума се възстановява по същата сметка, от която е извършено плащането. Ако Клиентът направи Поръчка, която изглежда невярна или фалшива, Организацията може да съобщи на съответните органи.

7. Плащане
От момента на сключването на Договора в съответствие с разпоредбите на раздел 5, точка 1 от тези Общи условия, Клиентът е длъжен да заплати стойността на Поръчката. Клиентът може да изпълни това задължение за плащане чрез използване на метод за електронно плащане или чрез плащане при доставката до врата или на мястото за получаване.

При спазване на разпоредбите на раздел 6, точка 4 от тези Общи условия частичното или пълно възстановяване на електронно плащане е възможно, само ако части или цялата поръчка не може да бъде извършена. Възстановяването винаги се извършва по същата сметка, от която е извършено плащането.

8. Уреждане на спорове
Рекламации от Клиент във връзка с Оферта, Поръчка или изпълнението на Договора се подават чрез Платформата.

Платформата не носи отговорност за частично или пълно несъответствие на поръчки на клиенти.

След като получи оплакване, Организацията реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, с потвърждение за получаване. Организацията разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване.

Рекламации по раздел 8, точка 1 и 2 се подават своевременно чрез Платформата, след установяване на недостатъците от Клиента, като се описват възможно най-пълно и ясно.

9. Обработка и съхраняваните лични данни
Организацията обработва лични данни, свързани с Клиента. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политиката за обработка на лични данни.

10. Приложимо право
Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. В отношенията между страните приложение намира действащото законодателство на Република България.

При всяка поръчка от Платформата, Клиентът потвърждава, че е запознат и се съгласява с настоящите Общи условия.